Берездівська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням

сільського голови

від _01.02.2016р. № 29а/2016-р/к

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

структурних підрозділів виконавчих органів Берездівської сільської ради

 

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників  структурних підрозділів виконавчих органів   Берездівської сільської ради (далі – Правила) розроблені та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни. Правила визначають основні обов’язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин.

2. Правила розроблені згідно статті Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

3. Правила є обов’язковими для всіх працівників структурних підрозділів виконавчих органів  сільської ради.

 

ІІ. Порядок прийняття і звільнення осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників структурних підрозділів виконавчих органів  сільської ради, на які не поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування регулюється відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посади третьої – шостої категорії, передбачено статтею 14 зазначеного закону, проводиться на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадової особи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради здійснюється сільським головою згідно з чинним законодавством.

2. Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників, на яких не поширюється дія Закону України «Про службу  в органах місцевого самоврядування», здійснюється на  загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.

3. При прийнятті на роботу, особа повинна пред’явити:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади».

Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством.

4. Укладення трудового договору оформляється розпорядженням сільського голови, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

5. При укладанні трудового договору може застосовуватися обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручають виконувати.

Випробування встановлюється згідно з законодавством на строк:

 • для посадових осіб місцевого самоврядування – до шести місяців;
 • для   інших  категорій  спеціалістів   і  службовців – до  трьох, а  для  робітників – не

більше одного місяця.

Після закінчення строку випробовування  трудовий договір з працівником може бути розірвано лише на загальних підставах.

6. Громадяни  України, які   вперше   зараховуються   на   службу   в   органи   місцевого

самоврядування, складають Присягу. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття присяги робиться запис у трудовій книжці.

         7. При прийнятті працівника на роботу чи  при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу керівник структурного підрозділу зобов’язаний:

            - ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;

            - ознайомити його з цими Правилами;

            - визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

            - довести до працівника правила з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та інші правила по охороні праці, тощо.

            8. На кожного працівника, який відпрацював понад п’ять днів, виписується трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.

            9. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

            10. Припинення трудового договору може  мати місце лише на підставах та у порядку, визначеному законодавством.

            Посадові особи місцевого самоврядування та інші категорії працівників структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради мають  право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це сільського  голову, а в разі його  відсутності – заступника голови ради письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, сільський голова повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

            Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України, а також у разі:

            - порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

            - неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо їх доходів у встановлений термін;

            - виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування.

            Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, встановленому чинним законодавством.

            Перевибори сільського голови або заступника сільського голови не є підставою для припинення служби посадовими особами структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради.

            Припинення трудового договору оформляється розпорядженням сільського голови.

            11. В день звільнення працівнику повинна бути видана його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проведено з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з розпорядженням та законодавством, з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

ІІІ. Основні обов՚язки і права посадових осіб структурних підрозділів виконавчих органів  та інших категорій працівників

1.Основними обов’язками посадових осіб та інших категорій працівників структурних підрозділів виконавчих органів є:

 • додержання  Конституції  і  законів  України, інших   нормативно – правових   актів,

актів органів місцевого самоврядування;

-  забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

 • додержання прав та свобод людини і громадянина;
 • збереження   державної   таємниці,   інформації  про  громадян, що  стала їм відома у

зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

 • постійне    вдосконалення    організації     своєї    роботи,   підвищення    професійної

кваліфікації;

 • сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у

роботі; 

 • шанобливе     ставлення     до    громадян   та   їх   звернень   до    органів    місцевого

самоврядування, турботу про високий рівень культури спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

 • недопущення   дій   чи   бездіяльності, які   можуть   зашкодити  інтересам місцевого

самоврядування та держави;

 • дотримання   вимог   по   охороні   праці, техніці   безпеки, санітарії, гігієні   праці   і

протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

         -     вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництва районної ради;

 • утримання  свого  робочого  місця  та  обладнання  в  чистоті  та  справному  стані, а

також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

- збереження комунальної (державної) власності,  ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

2. Посадові особи та інші категорії працівників структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради мають право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на оплату праці залежно від посади, рангу, якості, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

- у порядку і в межах встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходженням нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівництва відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;

- захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих органах та в судовому порядку;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень).

3. Конкретні обов’язки та права працівників структурних підрозділів виконавчого комітету  сільської  ради визначають у посадових інструкціях, що затверджуються сільським головою.

 

IV. Основні обов՚язки керівництва сільської ради

1. Керівництво сільської  ради зобов’язане:

 • неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;
 • створювати для працівників структурних підрозділів виконавчого комітету умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;
 • забезпечувати  матеріальне  стимулювання  і  заохочення  посадових  осіб  та  інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлений термін;
 • здійснювати  заходи, спрямовані  на  зміцнення  трудової і виконавської дисципліни,

дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

         -  забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

 • сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;
 • застосовувати   необхідні   заходи   з   профілактики   виробничого   травматизму   та

захворювання;

         -    у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з умовами праці;

         -    забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

           

                        

V.  Робочий час і його використання

1. Тривалість робочого часу посадових осіб та інших категорій працівників структурних підрозділів виконавчого комітету відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

- для працівників структурних підрозділів виконавчого комітету встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота і неділя;

- початок роботи з 8 години – протягом тижня;

- перерва на обід з 12 години до 13 години – протягом тижня;

- кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 17 годині 15 хвилин, в п’ятницю – о 16 годині, напередодні свят робочий день скорочується на одну годину.

 Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи посадові особи та інші категорії працівників структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради можуть залучатися до роботи у вихідні дні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку, оплата за які здійснюється відповідно до трудового законодавства.

            2. Забороняється в робочий час:

            - відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;

            - скликати збори, засідання і різного роду наради з громадських справ.

            3. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і сільським головою може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

            4. Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовим особам надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка згідно чинного законодавства.

            Посадові  особи можуть бути відкликані з відпустки в порядку встановленому чинним законодавством. Невикористана частина відпустки  надається працівнику в будь-який інший період, але не пізніше 12 місяців після закінчення року, за який надається відпустка.

            5. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради встановлюється згідно із Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.

            6. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які затверджуються сільським головою з врахуванням необхідності забезпечення роботи виконавчого комітету і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.

 

VI. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

1. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та за інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

 • встановлення відповідних надбавок, доплат та преміювання;
 • нагородження грамотою сільського голови;
 • оголошення подяки.

Застосування заохочень проводиться у порядку, передбаченою статтею 144 Кодексу законів про працю України.

 

VII. Відповідальність за порушення трудової  дисципліни

1. Порушення трудової дисципліни, у тому числі невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, прогулу без поважних причин, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

Питання щодо притягнення працівників структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради до дисциплінарної відповідальності вирішується сільським головою.

2. За порушення трудової дисципліни можуть застосуватись такі дисциплінарні  стягнення:

 • попередження про неповну службову відповідальність;
 • затримка до 1 року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду;
 • догана;
 • звільнення з роботи.

Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.

3. Дисциплінарне стягнення застосовується сільським головою безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

4. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво виконавчого комітету повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення сільський голова повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника.

5. Розпорядження про накладання дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради.

6. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Сільський голова з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

VIII. Матеріально-технічне забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради

1. Матеріально – технічне забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради здійснюється фінансово-бюджетним відділом.

2. Фінансово-бюджетний відділ виконавчого комітету сільської ради здійснює заходи по утриманню в належному стані приміщень сільської ради, проведенню поточного та капітального ремонтів, придбанню та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки, виготовленню друкованої продукції, забезпеченню працівників структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради канцелярським знаряддям, папером, телефонним зв’язком.

3. Для списання основних засобів та інших матеріальних цінностей у виконавчому комітеті сільської ради утворюється комісія у складі матеріально-відповідальної особи та інших працівників. Акт на списання матеріальних цінностей затверджує сільський голова.

4. Для проведення інвентаризації основних засобів та інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, залишків готівки в касі виконавчого комітету сільської ради наприкінці кожного року утворюється відповідна комісія.

5. При прийомі на роботу працівники отримують необхідні для виконання їх службових повноважень майно та матеріальні цінності під особисту відповідальність.

6. При звільненні з роботи або при переміщенні працівника з одного службового приміщення в інше, він зобов’язаний узгодити питання передачі та прийому майна і матеріальних цінностей з фінансово-бюджетним відділом виконавчого комітету сільської ради.

7. Без узгодження із фінансово-бюджетним відділом виконавчого комітету сільської ради, передавати майно та матеріальні цінності з одного службового приміщення в інше, виносити його за межі ради забороняється.

 

 

Сільський голова                                                                                                   В.В.Васьківський

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь