Берездівська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Положення

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту

соціального захисту населення

Хмельницької обласної

державної адміністрації

_______________Ковальчук І.І.

 «___» _______________  2021 р.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії

Берездівської сільської ради

від                   2021 р. №

Берездівський сільський голова

____________Васьківський В.В.

                                                          П О Л О Ж Е Н Н Я

про комунальну установу «Берездівський

територіальний центр соціального   обслуговування

(надання соціальних послуг)»

                                                               (нова редакція)  

                       

 

1. Комунальна установа «Берездівський територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)» (далі - територіальний центр) утворена у порядку, визначеному чинним законодавством. Територіальний центр є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Берездівська сільська рада Шепетівського району Хмельницької області.

2. Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного перебування.

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуи.

3. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, нормативними актами Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням про територіальний центр, розробленим відповідно до Типового положення.

4. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

5. На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:

- особи похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

- особи, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

Виходячи з конкретних обставин, на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради, можуть бути прийняті й інші громадяни.

6. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

7. Положення про територіальний центр, його структура  погоджується із Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, затверджується Берездівською сільською радою.

8. Територіальний центр здійснює свою діяльність на основі кошторису.

Кошторис, фонд оплати праці та штатний  розпис територіального центру затверджується  Берездівською сільською радою,

            9. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Міністерство соціальної політики України, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – в установленому порядку забезпечує Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації та виконавчий комітет сільської ради

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами Берездівської сільської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

      10. Основними завданнями територіального центру є:

- забезпечення якісного надання соціальних послуг;

- виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- установлення зв'язків із підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами отримувачів соціальних послуг в територіальному центрі, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення.

     11.У територіальному центрі діють такі структурні підрозділи:

1) відділення соціальної допомоги вдома;

2) відділення організації надання адресної натуральної і грошової допомоги та соціально-побутової адаптації;

В разі необхідності у територіальному центрі  можуть створюватись інші підрозділи, діяльність яких спрямована  на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 5 цього Положення.

Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадян, зазначених у пункті 4 цього положення, за їх місцем проживання.

12. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Берездівською сільською радою за пропозицією сільського голови, або постійної профільної комісії сільської ради, або виконавчого комітету сільської ради, погодженою з структурним підрозділом з питань соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи не менш як п'ять років.

13. Директор територіального центру:

1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов'язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4) подає Берездівській сільській раді пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат  територіального центру;

5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

9) розробляє і подає на затвердження Берездівській сільській раді проект положення про територіальний центр;

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

14. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

15. В територіальному центрі соціальні послуги надаються отримувачам за рахунок бюджетних коштів; з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

1) За рахунок бюджетних коштів:

 а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 цього Закону, - всі соціальні послуги;

іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 1 цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

2) З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3) За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

а) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

б) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

16. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється відповідно до Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України №419 від 16.06.2020 р.

17. У разі залучення до надання соціальних послуг в територіальному центрі надавачів соціальних послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо) оплата соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, у тому числі з установленням диференційованої плати, здійснюється шляхом компенсації надавачам вартості таких послуг.

18. Виконавчий комітет Берездівської сільської ради має  право приймати рішення про надання за рахунок бюджетних коштів інших соціальних послуг та/або іншим категоріям осіб, ніж передбачені частиною першою пункту п’ятнадцятого цього Положення.

19. Розмір плати за соціальні послуги визначає територіальний центр залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються та відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ  від 01.06.2020р. №428.

20. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Берездівською сільською радою.

Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

21. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У територіальному центрі функціонує мультидисциплінарна команда відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України.

22. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону. Отримані в установленому порядку кошти як плата за надання послуг, гранти, дарунки та благодійні внески належать до доходів бюджету  і використовуються на цілі, визначені ст.13 БКУ.

23. У разі припинення  діяльності територіального центру(ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи установи передаються Берездівській сільській раді, забороняється розподіляти їх частково чи повністю серед працівників територіального центру та його управлінського персоналу.

24. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізії фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.

25.Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

26. Юридична адреса:  30053 Хмельницька область, Шепетівський район, с.Берездів, вул.Богдана Хмельницького,50.

27. Скорочене найменування – КУ «Берездівський ТЦСО»

 

 

 

 

Директор                                                                                                            Оксана МУСІЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА

комунальної установи «Берездівський

територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)»

(нова редакція)

п/п

Назва структурного підрозділу (посада)

К-сть штатних посад

Апарат територіального центру

1.

Директор

1

2.

Головний бухгалтер

1

3.

Оператор комп’ютерного набору

1

4.

Прибиральник службових приміщень

1

5.

Водій

1

6.

Медична сестра

1

 

Всього: 6

Відділення соціальної допомоги вдома

1.

Завідувач відділення

1

2.

Соціальний робітник

18

 

Всього: 19

Відділення організації надання адресної натуральної і грошової допомоги та соціально-побутової адаптації

1.

Завідувач відділення

1

2.

Соціальний робітник

4

3.

Соціальний працівник І категорії (комірник)

1

4.

Фахівець з фізичної реабілітації

1

5.

Перукар

1

 

Всього: 8

                                                Разом: 33

 

 

 

Директор                                                                                                             Оксана МУСІЮК

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь