A A A K K K
для людей із порушенням зору
Берездівська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Положення

БЕРЕЗДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН

 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

шостої сесії сільської ради VII скликання

 

від 26.04.2016 року                       

 

Про створення комунальної установи «Берездівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

 

с.Берездів

                  №03

З метою ефективної організації діяльності сільської ради у сфері соціального захисту населення та надання соціальних послуг, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015р. №1093 «Про внесення  змін до Постанови КМУ від 29 грудня 2009р. №1417» керуючись ст.25, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Берездівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Утворити комунальну установу «Берездівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Славутського району Хмельницької області.
  2. Затвердити Положення про комунальну установу «Берездівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (додається).
  3. Призначити директором «Берездівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» з 01.05.2016 року Мусіюк Оксану Володимирівну.
  4. Доручити директору «Берездівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Мусіюк О.В. провести всі дії щодо державної реєстрації Положення про комунальну установу «Берездівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» відповідно до чинного законодавства.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Рижук С.В.) та з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (голова комісії Беренда Г.В.), а організацію виконання доручити першому заступнику сільського голови Загоруйко Є.М.

 

 

        Сільський голова                                                           В.В.Васьківський

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

________________Лукомська С.І.

 «___» ____________________ 2016 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення шостої сесії

Берездівської сільської ради

від 26 квітня 2016 р. №03

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про комунальну установу «Берездівський

територіальний центр соціального   обслуговування

(надання соціальних послуг)»

                   

1. Комунальна установа «Берездівський територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)» (далі - територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Берездівська сільська рада  Славутського району Хмельницької області.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного перебування.

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги.

2.Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням про територіальний центр, розробленим відповідно до Типового положення.

3.Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

4.На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

5.Територіальний центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

6.Положення про територіальний центр, його структура  погоджується із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, затверджується Берездівською сільською радою.

Кошторис, фонд оплати праці та штатний  розпис територіального центру затверджується  Берездівською сільською радою.

7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку структурний підрозділ з питань  соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення Славутської районної державної адміністрації та виконавчий апарат сільської ради.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами Берездівської сільської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

8.Основними завданнями територіального центру є:

-  забезпечення якісного надання соціальних послуг;

- виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення.

9.У територіальному центрі діють такі структурні підрозділи:

1) відділення соціальної допомоги вдома;

2) відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

В разі необхідності у територіальному центрі  можуть створюватись інші підрозділи, діяльність яких спрямована  на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення.

Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадян, зазначених у пункті 4 цього положення, за їх місцем проживання.

10.Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Берездівською сільською радою за пропозицією сільського голови, або постійної профільної комісії сільської ради, або виконавчого комітету сільської ради, погодженою з структурним підрозділом з питань соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи не менш як п'ять років.

11.Директор територіального центру:

1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов'язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4) подає Берездівській сільській раді пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;

5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

9) розробляє і подає на затвердження Берездівській сільській раді проект положення про територіальний центр;

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

12.Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Берездівською сільською радою.

Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

14.Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У територіальному центрі функціонує мультидисциплінарна команда відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Мінсоцполітики.

15.Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

16. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізії фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.

17.Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

18. Юридична адреса:  30053 Хмельницька область, Славутський район, с.Берездів, вул.Островського,50.

19. Скорочене найменування – КУ «Берездівський ТЦСО».

 

 

Сільський голова                                                              В.В.Васьківський

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь